อะไรคือปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชี?
ประสบการณ์
6  28.6%
ต้นทุนค่าใช้จ่าย
4  19%
ชื่อเสียงของบริษัท
3  14.3%
ความเป็นกันเอง
2  9.5%
รู้จักเป็นการส่วนตัว
1  4.8%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  21
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ ๐๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ เวลา ๒๐:๐๑ น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๒:๔๐ น.